Corona: welke maatregelen kunnen uw bedrijf helpen?

 

Veel ondernemers hebben vragen over de gevolgen van het coronavirus. Welke steunmaatregelen zijn er waarop u zich kunt beroepen nu het virus de economie forse schade toebrengt? We hebben deze maatregelen voor u op een rij gezet. Bel ons vooral in deze uiterst onzekere tijden!

 

 1. Uitstel van betalen belasting
 2. Aanpassen voorlopige aanslag
 3. Werktijdverkorting
 4. Regeling zzp’ers
 5. Verruiming BMKB
 6. Verplicht opnemen vakantie

 

 

 1. Hoe kunt u uitstel van belastingbetaling aanvragen?

   

  Door het coronavirus zien veel bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Deze ondernemers kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

   

  Schriftelijk onderbouwen

  Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de Belastingdienst oplopen.

   

  Verzuimboetes

  Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

   

  Let op!

  U moet binnen twee weken na het aanvragen van uitstel een verklaring van een derde deskundige opsturen. Dit is bijvoorbeeld uw eigen accountant, een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of een financieel adviseur.

   

  Uit die verklaring moet duidelijk worden dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat uw onderneming levensvatbaar is.

   

   

 2. Pas uw voorlopige aanslag aan!

   

  Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt uw winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunt u uw voorlopige aanslag aanpassen.

   

  Indienen

  U doet dit digitaal via Mijn Belastingdienst. U krijgt meestal binnen vier, maar uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit betekent dat u vanaf eind april of eind mei minder belasting hoeft af te dragen.

   

  Let op!

  Heeft u na afloop van het jaar te veel of te weinig belasting betaald, dan wordt dit verrekend met de definitieve aanslag.

   

  Vennootschapsbelasting

  Ondernemers met een bv kunnen eveneens de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar aanpassen. U doet dit via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. U moet hier inloggen via eHerkenning.

   

  Voorlopige aanslag inkomstenbelasting dga

  Is het verdedigbaar dat u dit jaar een lager gebruikelijk loon aan uw bv onttrekt vanwege de gevolgen van het coronavirus voor uw bv? Dan kunt u als dga uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon.

   

  Let op!

  Overleg bij twijfel met ons in hoeverre dit mogelijk is, want een incidenteel verlies vanwege het coronavirus is hiervoor in de regel onvoldoende.

   

   

 3. Wat zijn de voorwaarden voor werktijdverkorting?

   

  Het loopt momenteel storm waar het gaat om aanvragen voor tijdelijke werktijdverkorting, uiteraard als gevolg van de coronacrisis. Een toegekend verzoek om werktijdverkorting geeft de werkgever het recht om de werktijd van de werknemer te bekorten met minimaal 20%. De werktijd kan zelfs terug worden gebracht naar nul uren.

   

  Verzoek digitaal

  Een verzoek om werktijdverkorting moet digitaal worden gedaan aan het ministerie van SZW. Een vergunning wordt verleend voor een periode van zes weken. Daarna kan deze periode nog drie keer worden verlengd tot in totaal vierentwintig weken. Hierna kan niet meer worden gesproken van een tijdelijke situatie.

   

  Werktijdverkorting en WW

  Het UWV vergoedt achteraf de uren die een werknemer niet gewerkt heeft. Het is van belang deze uren goed bij te houden. Voor de uren dat er niet gewerkt kan worden, ontvangt de werknemer in beginsel een WW-uitkering. Daarvoor geldt wel dat hij aan de wekeneis moet voldoen. Deze eis houdt in dat de werknemer in de 36 weken voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag – de eerste dag waarop de werktijdverkorting geldt – minimaal in 26 weken heeft gewerkt.

   

  Hoogte WW-uitkering

  De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het (gemaximeerde) dagloon. De werknemer maakt dus gebruik van zijn opgebouwde WW-rechten. Gedurende de eerste zes weken hoeft hij niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

   

  Moet u de WW-uitkering aanvullen?

  De vraag die speelt, is of de werkgever gehouden is de WW-uitkering van de werknemer aan te vullen. Het antwoord luidt dat dit in beginsel niet hoeft. In artikel 5 van de Regeling onwerkbaar weer die vanaf 1 januari jl. is ingevoerd, is namelijk bepaald dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever vervalt, indien toestemming tot werktijdverkorting wordt verkregen. Wordt het verzoek tot werktijdverkorting gehonoreerd, dan geldt dus dat er geen loon hoeft te worden uitbetaald.

   

  Tenzij anders is afgesproken

  Dit is alleen anders indien hierover in een eventueel toepasselijke cao of in een individuele arbeidsovereenkomst iets anders is geregeld. Uiteraard kan de werkgever op grond van het goed werkgeverschap besluiten de WW-uitkering aan te vullen tot 100% van het overeengekomen loon. Niet iedere werkgever zal hiertoe echter financieel gezien in staat zijn.

   

 4. Wat is er geregeld voor de zzp’er?

   

  Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen wel een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz, dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

   

  Periodieke lening

  U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal. In principe is de periodieke uitkering een lening. U betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is en of u de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen.

   

  Voorwaarden

  Voor de Bbz gelden voorwaarden. Zo moet uw bedrijf levensvatbaar zijn en dus voldoende inkomen opleveren om van te kunnen bestaan. Ook moet u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werkzaam zijn en geen hulp kunnen krijgen via een bank of borgstellingsfonds.

   

  Duur van de Bbz-uitkering

  U kunt de uitkering maximaal 12 maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

   

  Eigen vermogen en Bbz

  Ligt uw vermogen boven € 195.497, dan kan de gemeente de bijstand slechts verstrekken in de vorm van een lening. Bedrijfsvermogen wordt hiervoor buiten beschouwing gelaten.

   

  Bedrijfskapitaal Bbz

  Heeft u tijdelijk financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen, dan kunt u misschien in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen.

   

  Let op!

  Het kabinet zou volgens de NOS van plan zijn de Bbz-regeling op korte termijn te versoepelen vanwege het coronavirus. Dit zou betekenen dat het inkomen van de partner geen of minder invloed zou hebben op de te verstrekken bijstand en dat men over meer vermogen mag beschikken en toch voor de regeling in aanmerking kan komen. Ook zou de uitvoering versneld moeten worden, aangezien het nu wel dertien weken kan duren alvorens een aanvraag wordt goedgekeurd en resulteert in het verstrekken van ondersteuning.

   

   

 5. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

   

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank.

   

  In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

   

  Verhoogd

  De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

   

  Uitbreiding type krediet

  Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

   

  Let op!

  U hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen. U regelt dit via uw bank.

   

   

 6. Verplicht vakantie opnemen?

 

De werkgever kan werknemers voor wie hij geen werk heeft niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Uiteraard kan hij dit wel aan de werknemer vragen.

 

Heeft u vragen? Bel ons

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Zie kvk.nl. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.